Tên sản phẩm Loại sản phẩm Trạng thái Ngừng sản xuất Loại thay thế
P8000 Máy in ma trận dòng Được hỗ trợ đầy đủ
P7000 Cartridge Máy in ma trận dòng Ngừng sản xuất 30/11/2013 P8000
P8000 Tabletop, Enclosed Pedestal và Power Stacker printer models Máy in ma trận dòng Ngừng sản xuất 28/12/2015
P7000 Spool Máy in ma trận dòng Hỗ trợ hạn chế 24/12/2010 P8000 Cartidge
P5000 Máy in ma trận dòng Không còn hỗ trợ 10/10/2005 P8000 Cartidge
P5220 Máy in ma trận dòng Không còn hỗ trợ 31/8/2007 P8000 Cartidge